برنامه پیشنهادی ترمیک کارشناسی - مطالعات فرهنگی

برنامه درسی دپارتمان مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ

 

ترم اول
نام درس تعداد واحد نام استاد نوع درس
روش تحقيق كيفي (1) 2 اصلي
بنيان هاي نظري فرهنگ در جامعه شناسي كلاسيك 3 اصلي
آشنايي با مطالعات فرهنگي 2 اصلي
مطالعات فراغت و مصرف 2 اختياری
زبان تخصصي(1) 2 جبراني

ترم دوم
نام درس تعداد واحد نام استاد نوع درس
روش تحقيق كيفي (2) 2 اصلي
صاحبنظران مطالعات فرهنگي 2 اصلي
نقد زندگي روزمره در ايران 2 اصلي
مطالعات فرهنگي شهري 2 اختياري
فوكو و مطالعات تبارشناسانه 2 اختياري
آموزش انتقادي و گروه هاي حاشيه اي 2 اختياري
زبان تخصصي(2) جبراني

ترم سوم
نام درس تعداد واحد نام استاد نوع درس
تاريخ فرهنگي 2 اصلي
نظريه فرهنگي 3 اصلي
اقتصاد سياسي فرهنگ 2 اختياري
مطالعات خاورميانه 2
تاريخ اجتماعي ايران معاصر 2 اختياري
سينمار پروپوزال نويسي نويسي 3 جبراني