سرفصل مطالعات فرهنگی کارشناسی ارشد

سرفصل‌های مطالعات فرهنگی

دانشجویان کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی علاوه بر دروس پیش‌نیاز و جبرانی (به تشخیص گروه) لازم است 32 واحد درسی و پژوهشی را به شرح زیر با موفقیت بگذرانند

الف)دروس الزامی 18 واحد

ب) دروس اختیاری 8 واحد

ج) پایان نامه 6 واحد