مدیر گروه مطالعات فرهنگی

معرفی مدیر گروه مطالعات فرهنگی

دکتر آرش حیدری

  • استادیار
  • گروه مطالعات فرهنگی
  • تلفن: 44238171 داخلی (543)
  • ایمیل: arash.heydari@usc.ac.ir