رشته ها و مقاطع تحصیلی

دانشگاه علم و فرهنگ در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مطالعات فرهنگی دانشجو می پذیرد