برنامه های جانبی

گروه مطالعات فرهنگی علاوه بر انجام امور آموزشی و پژوهشی در چارچوب‌های رسمی برنامه‌هایی جانبی در قالب دوره‌ها و کارگاه‌هایی با محوریت انجمن‌های علمی برگزار می‌کند. از جمله دوره‌های برگزار شده مدرسۀ تابستانۀ مطالعات فرودستان را می‌توان نام برد که از چشم‌اندازهایی مختلف به بررسی فرودستی در ایران معاصر پرداخت. همچنین کارگاه‌هایی به تناسب نیاز دانشجویان (با محوریت انجمن‌های علمی) برگزار می‌گردد که محوریتی بینارشته‌ای دارد و قلمروه‌هایی جدید برای پژوهش و اندیشه در حوزۀ مطالعات فرهنگی را مورد بررسی قرار می‌دهند.