لیست اعضای هیات علمی

اعضا هیأت علمی گروه مطالعات فرهنگی

اسامی اعضای هیأت علمی گروه مطالعات فرهنگی به شرح ذیل می باشد:

آرش حیدری
استادیار

  • مطالعات فرهنگی
  • تلفن:داخلی 559
  • ایمیل: Arash.Heydari@usc.ac.ir

• ناصرالدین غراب
استادیار

  • مطالعات فرهنگی
  • تلفن: داخلی 562
  • ایمیل: Ghorab.com5@gmail.com